HUNSOR -Sweden Today

HUNSOR -Sweden Today

free, independent information resource

www.hunsor.se/ehunsor.html » Sweden by Hunsor

Ungerska Riksförbundets brev till Eva Hamilton: dokumentärfilmen åsidosatte opartiskhet och saklighet

Sweden TodayPosted by administrator Tue, October 29, 2013 20:39:19

Kära Eva Hamilton,

Ungerska Riksförbundet önskar vända sig till dig i egenskap av SVT:s verkställande direktör med anledning av Kobras program om Ungern som sändes den 23 oktober 2013.

Ungerska Riksförbundet och dess enskilda medlemsorganisationer tog emot nämnda program med stor bestörtning. Under det 28 minuter långa inslaget, som visades på bästa sändningstid, framställdes, genom tendentiösa och kraftigt selektiva nedslag, en bild av Ungern som snarare liknar smutskastning än objektiv faktagranskning. En bild som inte heller förbättrades av de faktafel som systematiskt framkom under programmets gång. Inslaget ger följaktligen upphov till allvarliga frågor om god publicistisk sed, opartiskhet och saklighet.

Ungerska Riksförbundet är en organisation som bygger på respekten för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Många av medlemmarna i förbundet kom själva till Sverige som flyktingar och asylsökanden, såväl efter Ungernrevolten 1956, som efter Ceausescus etniska förtryck i Transsylvanien under 1980-talet, som med anledning av kriget på Balkan i början på 1990-talet. I Sverige fick många av oss äntligen uppleva den frihet med fullt genomslag av de demokratiska fri- och rättigheterna som vi aldrig tidigare kunnat uppleva.

Den omfattande yttrande- och tryckfriheten i Sverige, tillika granskningen av de ansvariga utgivarna betraktas av många länder som ett föredömligt exempel. Myndigheten för radio och tv, som granskar efterlevnaden av reglerna för bl. a. SVT:s programverksamhet (inom vilket Kobra faller), föreskriver att programverksamheten ska bedrivas opartiskt (innebärande att en klart utpekad part som utsätts för kritik ska få möjlighet att bemöta kritiken, att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas på ett ensidigt sätt samt att en representant för programföretaget inte får ta ställning i en kontroversiell fråga). Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar, skriver myndigheten på sin hemsida, vidare föreskrivs att uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

I ljuset av detta ställer sig Ungerska Riksförbundet särskilt frågande till Kobras program om Ungern. Var syftet att förmedla en ensidig och negativ bild? Var inslagets inriktning och budskap avgjorda i förväg, något som understöddes av de kraftigt selekterade intervjusubjekten? Eller var slutprodukten ett resultat av ytlig granskning, nonchalans och därigenom ett åsidosättande av god journalistisk sed vad avser opartiskhet och saklighet? Av 2012 års statistisk för granskade ärenden av granskningsnämnden för radio och tv framgår att SVT stått för merparten av de program som anmälts och granskats, kanske är då förhandenvarande problematik ingenting nytt och något som SVT därför bör vidta kraftigare tag emot?

Situationen förvärras av att programmet sändes den 23 oktober, som bekant är en av Ungerns nationaldagar, då ungrare världen över firar minnet av revolutionen mot det sovjetiska förtrycket år 1956.

Det är ett minne som i allra högsta grad är levande, då ungrare som tvingades fly landet efter den brutala vedergällningen som följde fortfarande finns bland oss. Att programmet sändes just denna dag är inte endast att betrakta som ett vanärande av revolutionens minne, utan även en kräkning av de över tiotusen ungrare som flydde till Sverige efter att revolutionen slagits ned.

Ungerska Riksförbundet hoppas att de ansvariga inom SVT mot bakgrund av reglerna om god publicistisk sed, opartiskhet och saklighet kommer att reparera övertrampet samt den förtroendekris som uppstått för förbundets medlemmar gentemot public service.

Med hopp om ett snart svar: Ungerska Riksförbundet styrelse  • Comments(0)//sweden.hunsor.se/#post121