HUNSOR Observer

HUNSOR Observer

free, independent information resource

www.hunsor.se/ehunsor.html » Hungary by Hunsor

Ungerns nya lagar bör prövas rättsligt

Hungary TodayPosted by administrator Sun, January 29, 2012 23:19:58
EU-kommissionen har inlett en rättslig process mot Ungern av tre skäl. Dels har Ungern genomfört en lagstiftning som riskerar den ungerska centralbankens självständighet, dels hotar dataombudsmannens självständighet och integritet och dels riskerar det ungerska domstolsväsendets oberoende från politisk påverkan. Allt detta är allvarliga frågor som berör den gemensamma rättsliga grund som EU-samarbetet bygger på.

Vi har välkomnat att kommissionen har inlett en rättslig prövning för att pröva om detta bryter mot EU-rätt, en fråga som ytterst kan avgöras av EU-domstolen. Ungern ska uppfylla alla rättstatens regler och för att pröva detta ska EU självt uppfylla rättstatens principer, nämligen en legal prövning istället för en politisk rättsprocess.

Det förvånar oss att våra folkpartistiska vänner hellre väljer den politiska processen än den rättsliga. Därmed bidrar man till att urgröpa allvaret i de rättsliga regler som gäller för EU-samarbetet genom att göra kritiken mot den ungerska regeringen till en del av den ungerska inrikespolitiken. Så hävdar man inte rättstatens principer.
Det finns flera skäl till att vi inte deltar i politiska kampanjer mot enskilda länders regeringar men naturligtvis stödjer den legala granskningen.

Europaparlamentet är ingen domstol. Om regeringen i en medlemsstat bryter mot EU:s fördrag eller andra åtaganden landet har mot EU, är det kommissionens uppgift att dra landet till domstol för att få rättelse. Om man anklagar någon för att bryta mot rättsstatens principer är det ju särskilt viktigt att man följer rättstatens principer och inte anordnar skådeprocesser.

Medlemsstaterna lyder inte under Europaparlamentet. Det är medborgarna i medlemsstaterna som genom öppna och fria val styr varje lands egna angelägenheter, inte Europaparlamentets majoritet. Vi anser inte heller att parlamentet skall recensera riksdagsbeslut i medlemsstaterna.
Det är vår uppfattning att Europaparlamentet skall utöva sin viktiga makt över lagstiftningen seriöst och på ett sätt som väcker respekt bland dem som ute i medlemsstaterna skall tillämpa och följa lagarna. Att avgöra vem som har rätt och fel i Ungern vad gäller politiken är det ungerska folkets sak, vad som är legalt acceptabelt tillhör den rättsliga processen. Vi vill inte heller att Europaparlamentet ska döma den svenska riksdagens beslut.

Vi är därför lite förvånade över att våra folkpartistiska kollegor i Europaparlamentet på Brännpunkt 26/1 väljer att söka strid med oss i EPP-gruppen om inrikespolitiken i Ungern.

Förutom att problemen i Ungern, för sådana finns det visst, döljs bakom grälsjukan mot oss, är det lite förvånande att de så tveklöst tar ställning för det gamla Ungerns kommunistiska lagar och regler.

Ungern är det minst reformerade landet av de kommunistiska stater som under 50 år förtrycktes bakom järnridån. Reformeringen börjades tidigt men blev just därför aldrig särskilt grundlig. De gamla kommunistiska strukturerna gled försiktigt över i nya, demokratiska former. De gamla kommunisterna omvandlade sig till demokrater i partier som vi via namnet känner igen från väst. Medierna togs över privat av de som tidigare styrt och några genomgripande omprövningar och granskningar av det förflutna blev aldrig av. Men det var de gamla som styrde i nya kläder.

Tyvärr ser vi mycket anti-semitism och romernas situation i Europa är mycket svår. Men varför attackera Fidesz för detta? I våras antog Europaparlamentet med stor majoritet och hela EU en strategi för att minska romernas utanförskap. Den drevs hårt av Ungerns nuvarande regering, som var ordförande i Europeiska rådet, och parlamentets ansvariga ledamot var dess enda romska ledamot, Lívia Járóka, från EPP-gruppen och Fidesz.

I den ungerska riksdagen är tre av de fyra romerna ledamöter från Fidesz och en från de gröna men ingen representerar de partier som satt i regeringsställning förra mandatperioden och som nu är så upprörda i opposition. Den grundlag som nu väcker sådan vrede hos folkpartisterna har brister som vi från politiska utgångspunkter kan kritisera men som vad gäller EU måste prövas utifrån rättslig grund. Vi har i olika sammanhang understrukit till våra politiska vänner att lagstiftning inte får stå i konflikt med grundläggande regler för ett öppet samhälle och vi har gentemot dem gett vårt entydiga stöd för kommissionens agerande mot Ungern.

Det är mot denna bakgrund förvånande att våra liberala kollegor så våldsamt angriper den nya ungerska grundlagen utan att någonsin varit motsvarande upprörda över den gamla. Ungern styrdes förra mandatperioden av partivänner till svenska folkpartister och socialdemokrater med stöd av den stalinistiska grundlagen från 1949.

Så upprörda var de aldrig då. Och nu gör de gemensam sak med det gamla ungerska kommunistpartiets kampanj mot en regering som vann ett unikt stort folkligt stöd. De väljer den politiska processen istället för rättstatens. Det är inte så vi gör Europa bättre. (SVD)

GUNNAR HÖKMARK

ANNA MARIA CORAZZA BILDT

CHRISTOFER FJELLNER

ANNA IBRISAGIC

ALF SVENSSON

Europaparlamentariker i EPP-gruppen


  • Comments(0)//observer.hunsor.se/#post138